Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Balanse - Hva er en balanse?

Balansen er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon på et tidspunkt, som beskriver hvilke eiendeler man har på den ene siden, og hvilke gjeldsposter og egenkapital man har på den andre siden.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter, som gjør det lett å håndtere din virksomhets balanse. Les mer i vår online hjelpefunksjon e-copedia om balanse i e-conomic.

Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske stilling per periodeavslutning. Balansen består av to sider, med eiendeler på den ene siden, og gjeld og egenkapital på den andre siden. De to sidene skal være balansert, det vil si like store og de utgjør da til sammen null.

Eiendeler i balansen

Posten som heter eiendeler i balansen, inneholder virksomhetens realkapital. Realkapital er anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler kan være produksjonmaskiner og bygningsmidler, mens omløpsmidler er for eksempel varer og bankinnskudd.

Egenkapital og gjeld i balansen

Egenkapital og gjeld sier hvordan eiendelene er finansiert. Posten gjeld består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, og avsetning til forpliktelser.

Utgående og inngående balanse

Det er vanlig å lage en balanse i slutten av et regnskapsår. Da kalles det for utgående balanse. Den utgående balansen for ett regnskapsår, for eksempel 2013, brukes som inngående balanse for neste år, da i 2014.

Oppstilling av balansen

I henhold til regnskapsloven skal årsregnskapet inneholde blant annet balanse. Dersom du ønsker en mer detaljert beskrivelse av hvordan balansen skal oppstilles, henvises det til Lovdatas nettsider.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.