Regnskapsordbok fra e-conomic

Finn svar på regnskaps- og bokføringsbegreper

Aksjeselskap (AS) - Hva er et aksjeselskap?

I et aksjeselskap har eierne betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, og aksjonærene har stemmerett i forhold til andelen av aksjer de besitter.

e-conomic er et komplett regnskapsprogram til alle slags virksomheter, også for aksjeselskaper. Klikk her hvis du vil prøve e-conomic regnskapsprogram gratis i 14 dager, og få tilgang til hele regnskapsprogrammet øyeblikkelig.

Et AS betraktes som en selvstendig juridisk enhet.

Gjeldsansvar i aksjeselskap

Eierne i et AS har normalt ikke personlig ansvar for selskapets gjeld, ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Det vil si at dersom et aksjeselskap går konkurs, er det den innskutte aksjekapitalen som tapes av deltakerne. Aksjonærene har altså ellers ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjonærene er de som eier aksjer i selskapet.

Aksjekapital

Et aksjeselskap må stille minst 30.000 kroner i aksjekapital. Aksjekapitalen tilsvarer den summen eierne har investert i selskapet, og fordeles på antall aksjer som skal ha samme pålydende verdi. Eierne kan ha investert mer penger enn hva aksjekapitalen viser, slik kapital kalles overkursfond og er en del av firmaets egenkapital.

Aksjeselskapets generalforsamling og styre

Aksjonærene kan delta i generalforsamlingen, der ulike saker stemmes over. Som regel gir hver aksje én stemme, og flertallet vinner i saker det stemmes over. Hvor stor stemmerett man har, går derfor ut på hvor mange aksjer man har i selskapet.

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har blant annet i oppgave å velge en daglig leder, samt holde oversikt over selskapets økonomi.

Hva sier loven om aksjeselskap?

Et aksjeselskap er alltid bokføringspliktig i henhold til bokføringsloven. Et AS må også ha minst én registrerte eller statsautoriserte revisorer.

Ellers er det mange ulike regler og lover som gjelder for aksjeselskap og deres regnskapsføring. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om hvilke lover som gjelder, henvises det til Lovdatas side om aksjeloven.

 

Har du bruk for et faktura- og regnskapsprogram?

e-conomic regnskapsprogram gjør fakturering og regnskap enkelt.

Ja takk, jeg vil gjerne ringes opp av e-conomic.