1. GODKJENNING AV ABONNEMENTSVILKÅR

1.1 Disse abonnementsvilkår (“Vilkår”) godtas ved å krysse av for “Jeg har lest og godtar abonnementsvilkårene” i bestillingsskjemaet, eller ved å bruke programmet eller tjenestene og gjelder mellom e-conomic Norge, org. nr. 989 568 078 mva, Postboks 6687, St. Olavsplass 0129 Oslo, ("e-conomic") og kunden (“Kunden"). Dersom Kunden er en juridisk person, er disse Vilkår godtatt på vegne av Kunden. Vilkårene dekker tjenester mellom forretningsdrivende. 

1.2 Regnskapsbyråer, forvaltningsselskaper o.l. kan også godta disse Vilkår på vegne av Kunden, for eksempel i forbindelse med nye abonnement, og viser med dette at de har tillatelse til å godta disse Vilkår og at Kunden har blitt behørig informert om disse Vilkår før godkjenning.

 

2. ABONNEMENTSPERIODE OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet begynner å løpe fra bestilling og fortsetter å løpe inntil det blir sagt opp i henhold til disse Vilkår. 

2.2 Den første faktureringsperioden løper fra bestillingsdato til den siste dagen i kalenderkvartalet. Deretter faktureres hvert kvartal forskuddsvis, dersom ikke annet er avtalt i egen avtale eller vilkår for et spesielt produkt

2.3 Nye kunder kan kansellere bestillingen kostnadsfritt innen 14 dager etter bestillingsdato. 

 

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 I henhold til disse Vilkår har Kunden en ikke-eksklusiv og begrenset rett til å anvende e-conomic sitt regnskapsprogram og utvalgte tilleggsmoduler (samlebetegnelse «Programmet») som er tilgjengelig som online programvare («Software as a Service») kun til bruk som beskrevet i Programmet. Kunden kjøper ikke Programmet eller en kopi av dette og gis ikke tillatelse til å implementere Programmet på noen som helst annen måte enn som «Software as a Service». 

3.2 Kundens abonnement gir Kunden rett til å bruke Programmet for det antall tilganger, brukere, tilleggsmoduler etc. som er spesifisert for hvert produkt. Dersom Kunden trenger mer kapasitet eller funksjonalitet som en følge av Kundens bruk av ekstra tilganger, -brukere eller -moduler eller ved e-conomic sin godkjennelse av forespørsel om økning av tilgang, antall brukere eller moduler, skal abonnementet oppgraderes automatisk. Kunden skal betale prisøkning for abonnementsutvidelsen i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for slike tilganger, brukere og moduler. 

3.3 I Programmet eller på e-conomic sin hjemmeside er det listet opp abonnementstyper og utvalgte tilleggsmoduler. Noen funksjoner, tjenester og tilleggsmoduler kan være underlagt egne betingelser som må godtas i tillegg til disse Vilkår, før de tas i bruk.

3.4 Bare Kunden og dennes konsulenter har lov til å bruke Programmet, og Programmet kan ikke brukes på vegne av noen annen part eller for databehandling eller tjenesteyting til andre parter enn Kunden. Kunden aksepterer fullt ansvar for tredjepart som gis tilgang til Programmet av Kunden og som bruker Kundens påloggingsdetaljer.3.5 Kunden får inte på annat sätt än vad som framgår av 3.4 överlåta hela eller delar av abonnemanget och Kunden får inte heller ge annan tillgång till hela eller delar av Applikationen.

3.5 Foruten det som er fastsatt i punkt 3.4, har ikke Kunden rett til å overdra abonnementet eller gi tilgang til Programmet til en tredjepart, verken helt eller delvis.

3.6 Kunden skal sørge for at Programmet ikke brukes på noen måte som kan medføre negative virkninger for e-conomic sitt navn, rykte og/eller goodwill eller som bryter med gjeldende lover eller forskrifter.

 

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Frist for betaling er netto 8 dager etter fakturadato

4.2 Dersom abonnementsavgiften ikke er betalt ved forfall, sendes første påminnelse 7 dager etter forfallsdato, uten purregebyr. Dersom abonnementsavgiften forblir ubetalt, vil 2. påminnelse sendes 10 dager senere og et purregebyr i henhold til statens gjeldende satser legges til. Dersom betaling ikke er mottatt innen 7 dager etter 2. påminnelse, blokkeres tilgangen til Programmet. Tilgang til Programmet åpnes igjen når betaling er mottatt såfremt e-conomic ikke allerede har kansellert abonnementet. 

4.3 Kunden godtar at fakturaer og betalingspåminnelser som sendes per e-post til den e-postadressen som Kunden har oppgitt skal anses for å være levert når de er sendt fra e-conomic.

4.4 Gjeldende priser, satser og abonnementstyper er å finne på e-conomic sin hjemmeside og kan endres ved slutten av hvert kvartal med én måneds varsel. Alle priser er eksklusiv MVA som legges til i henhold til gjeldende sats.

 

5. OPPSIGELSE

5.1 Ved hjelp av Programmet, kan Kunden si opp abonnementet, avbestille abonnementstjenester og fjerne tilleggsmoduler, med virkning fra inneværende kvartals siste dag (dersom ikke annet fremkommer av beskrivelsen eller vilkårene som gjelder for den spesifikke tjeneste eller modul).

5.2 e-conomic har rett til å avslutte abonnementet ved slutten av et kvartal ved å gi mer enn 6 måneders skriftlig varsel, eller med umiddelbar virkning dersom Kunden i vesentlig grad misligholder disse Vilkår eller blir betalingsudyktig ved at det åpnes gjeldsforhandlinger eller konkurs.

 

6. KUNDEINFORMASJON

6.1 Når det gjelder forholdet mellom partene, skal Kunden eie all data han inngir til e-conomic eller Programmet. Programmet tillater Kunden å eksportere arkiv og data lagret i Programmet, og Kunden samtykker til å eksportere all data før abonnementet avsluttes. I de tilfeller der abonnementet utløper eller sies opp av Kunden, skal e-conomic i rimelig grad bestrebe seg på å tillate Kunden å bruke eksportfunksjonen i en 10-dagers periode etter slikt opphør. 

6.2 e-conomic forbeholder seg retten til å slette Kundens data 90 dager etter abonnementets opphør uavhengig av opphørets årsak, og e-conomic plikter ikke å lagre Kundens data etter dette. 

6.3 e-conomic skal etter opphør ha rett til å lagre Kundens data i anonymisert form til statistiske og analytiske formål. 

6.4 e-conomic kan vise Kundens data til tredjepart og offentlige myndigheter i de tilfeller der e-conomic anser det for å være forsvarlig og fornuftig, f.eks. for å unngå verditap, herunder i forbindelse med rettsavgjørelser, pålegg fra offentlig myndighet, Kundens konkurs, død eller lignende. Enhver slik fremlegging skal gjøres i overensstemmelse med ufravikelig lovgivning om personvern. 

 

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 e-conomic anstrenger seg for å ivareta best mulig driftsstabilitet, men skal ikke holdes ansvarlig for driftsstans eller tjenesteavbrudd, inkludert forstyrrelser forårsaket av faktorer utenfor e-conomic sin kontroll, slik som feil i strømtilførsel, defekt utstyr, internettforbindelser, teleforbindelser eller lignende. Programmet og tjenesten ytes “as is”, og e-conomic frasier seg ettertrykkelig ytterligere representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår, åpenbare eller underforståtte, ved lov, indirekte eller på annen måte, Dette inkluderer, men er ikke begrenset til underforståtte garantier, betingelser eller andre vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethet til spesielle formål eller rimelig vedlikehold og dyktighet. 

7.2 Dersom det oppstår programbrudd vil e-conomic i rimelig grad bestrebe seg på å gjenopprette normal drift så fort som mulig. 

7.3 Planlagte avbrudd vil hovedsakelig finne sted mellom 21:00-06:00 CET. Dersom det blir nødvendig å avbryte tilgangen til Programmet utenom disse tidene vil Kunden så fremt det er mulig bli varslet på forhånd. 

 

8. ENDRINGER

8.1 e-conomic kan oppdatere og forbedre Programmet regelmessig. e-conomic kan også endre Programmets sammensetning, utseende og tjenesteytelser. Enhver slik endring kan gjøres med eller uten varsling, og kan påvirke tidligere resultater eller informasjon lastet opp til eller fra Programmet. 

 

9. OPPHAVSRETTIGHETER

9.1 Programmet og all informasjon fra det, bortsett fra Kundens data er beskyttet gjennom opphavsrett og andre immaterielle rettigheter og eies av eller er lisensiert til e-conomic international a/s, e-conomic sitt morselskap. Enhver utvikling eller tilpasning av slik immateriell eiendom, utført av Kunden skal overdras til e-conomic. Kunden skal informere e-conomic om enhver faktisk eller antatt krenkelse av e-conomic sine immaterielle rettigheter og enhver uautorisert bruk av Programmet som Kunden kjenner til. 

9.2 Ingen immaterielle rettigheter tilskrives Kunden.

9.3 Kunden gir e-conomic, dennes leverandører og underleverandører en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, ugjenkallelig lisens til alle typer materiale Kunden laster opp og alle typer av Kundens data, slik at e-conomic kan tilby Programmet og relaterte tjenester inkludert markedsføringstjenester til Kunden. Kunden bekrefter og garanterer at intet opplastet materiale eller noe av Kundens data vil krenke tredjeparts rettigheter eller immaterielle rettigheter og vil ikke lagre materiale som er uanstendig, støtende, upassende eller som bryter med gjeldende lover.

 

10. OPPDRAG

10.1 e-conomic har rett til å overdra sine rettigheter og plikter vis-à-vis Kunden til et konsernselskap eller til en tredjepart. 

10.2 Kunden godtar at e-conomic har rett til å bruke underleverandører i alle forhold, inkludert implementering og drift av Programmet og lagring av Kundens data.

 

11. E-CONOMIC SITT ANSVAR

11.1 e-conomic fraskriver seg alt ansvar og skal ikke holdes ansvarlig ved kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), lovfestet plikt, kontraktsforberedelser eller på annen måte som følge av eller i forbindelse med disse Vilkår eller Programmet for (a) direkte, indirekte eller spesielt tap eller skade; eller (b) tap av goodwill, omdømme eller data; eller (c) økonomisk tap (inkludert tap av inntekter, profitt, kontrakter, forretningsvirksomhet eller forventet oppsparte midler). Dette gjelder uavhengig av om det er informert om muligheten for slikt tap eller skade, og uavhengig av hvordan slikt tap eller skade har oppstått.  

11.2 e-conomic er ikke ansvarlig for tredjeparts løsninger som er tilgjengelige via og/eller integrert i Programmet, inkludert valutaoppdateringer/valutakalkulatorer. Det følger av dette at e-conomic ikke kan holdes ansvarlig for riktighet/nøyaktighet, fullstendighet, kvalitet og informasjonspålitelighet eller for resultatene som oppnås ved bruk av slike tredjepartsløsninger. Videre kan ikke e-conomic holdes ansvarlig for tilgjengelighet, sikkerhet eller funksjonalitet hos slike tredjepartsløsninger, inkludert skade og /eller tap forårsaket av slike tredjepartsløsninger. Kunden er ansvarlig for å bevise at påført tap eller skade ikke kan tilskrives tredjeparts løsninger.

11.3 e-conomic sitt maksimale ansvar ved kontrakt, uaktsomhet (inkludert forsømmelse), lovfestet plikt, eller på annen måte som følger av eller i forbindelse med Vilkårene eller Programmet; skal hva angår en eller flere hendelser eller etterfølgende hendelser (enten sammenhengende eller usammenhengende) som finner sted innenfor en hvilken som helst tolvmånedersperiode, begrenses til Avgiften Kunden betaler i løpet av tilsvarende periode eller NOK 10.000, avhengig av hvilken som er høyest.

11.4 Kunden forplikter seg til å holde e-conomic skadesløs hva angår kostnader som følge av tap av produktansvar, tredjeparts tap eller andre tredjepartskrav som følge av Kundens bruk av Programmet.

11.5 Intet i denne Avtale skal utelukke eller begrense ansvar for død eller personskade eller for svindel.

 

12. KONFIDENSIALITET OG DATASIKKERHET

12.1 e-conomic behandler kundens data kun i henhold til Kundens instruksjoner og ikke til egne, ikke-godkjente formål. 

12.2 e-conomic vil holde all konfidensiell informasjon tilhørende Kunden som Kunden gir e-conomic konfidensielt, bortsett fra der hvor slik informasjon har havnet i offentlig domene på annen måte enn ved brudd på denne klausul, eller hvor e-conomic har fått informasjonen fra tredjepart uten konfidensialitetsplikt eller der hvor det er pålagt opplyst av tilsynsmyndigheter eller statlig instans eller beslutningsdyktig domstol. 

12.3 e-conomic skal sørge for nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sørge for trygg og forsvarlig behandling av Kundens data. e-conomic skal etterkomme sine forpliktelser som dataprosessor i henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000, nr. 31.

12.4 På Kundens forespørsel skal e-conomic skaffe tilstrekkelig informasjon for å gjøre Kunden i stand til å sjekke at de omtalte tekniske og organisatoriske tiltakene har blitt gjennomført. e-conomic har rett til å kreve betaling av Kunden iht. sine standardsatser for slikt arbeid.

12.5 Når Kunden oppgir informasjon, brukernavn og passord i forbindelse med tredjepartinformasjon, eller -tjenester til e-conomic, skal Kunden garantere at anskaffelsen av slik informasjon eller integrasjon av Programmet med slik tredjepartsoppdatering eller -tjeneste eller e-comonic sin lagring og bruk av slik informasjon ikke bryter med vilkårene for slike tjenester eller andre tredjepartsrettigheter. Kunden skal sikre og holde e-conomic skadesløs for all slags tap, skade, kostnader og utgifter som følger av brudd på denne klausul.

 

13. ENDRING AV VILKÅR

13.1 e-conomic kan oppdatere disse Vilkår med jevne mellomrom. Den til enhver tid gjeldende versjon av Vilkårene er tilgjengelig på e-conomic sin hjemmeside. e-conomic skal bestrebe seg på å gi varsel i rimelig tid (1 måned) vedrørende enhver endring, ved å legge ut informasjon om slike endringer på hjemmesiden. Fortsatt bruk av Programmet etter endringer i Vilkårene skal ses på som aksept av slike Vilkår. Det er Kundens ansvar å følge med på hjemmesiden for å holde seg oppdatert vedrørende endringer i Vilkårene. 

 

14. TVISTER

14.1 Disse Vilkår skal tolkes i henhold til lovene i Norge og hver av partene underordner seg herved ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen under Oslo tingrett. 

 

15. GENERELT

15.1 Vilkårene trer i kraft 05.06.2014 og erstatter alle tidligere vilkår.